Resolutions passed at EGM 12-10-2020

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 12 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 100 000 000 aktier, […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 177 240 till 258 199 397 i Bolaget per den 6 oktober 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 30 september 2020 av styrelsens […]

Resolution regarding directed share issue to Arctic Drilling AS

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2020-09-30, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att öka Bolagets aktiekapital med högst 4 374,62384 SEK genom nyemission av högst 1 177 240 aktier. Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse […]

Invitation to Extraordinary General Meeting

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 356 093 till 257 022 157 i Bolaget per den 8 september 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 2 september 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen […]

Resolution regarding directed share issue to Arctic Drilling AS

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”)  beslutade 2020-09-02, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att öka Bolagets aktiekapital med högst 5 039,241588 SEK genom nyemission av högst 1 356 093 aktier. Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse […]

Annual General Meeting in Akobo Minerals

Årsstämma i Akobo Minerals Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 19 649 187 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of conversion of convertible instruments to shares

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2019-09-12, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, att uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt högst 3 080 000 SEK genom emission av högst 28 000 000 konvertibler. 2019-11-13 registrerades hos Bolagsverket att konvertibler tecknats, tilldelats och betalts […]

Annual accounts 2019

Invitation to general meeting for shareholders

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 2 652 300 till 229 290 233 i Bolaget per den 19 maj 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 13 maj 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen till Arctic […]

Resolution regarding directed share issue

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen beslutade 2020-05-13, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, om att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 9 855,9468 SEK genom nyemission av högst 2 652 300 aktier. Teckningskursen är 0,20 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Arctic Drilling […]

New number of shares after registration of directed share issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 18 350 000 till 226 637 933 i Bolaget per den 29 april 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 20 mars 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen som godkändes […]

New number of shares after registration of rights issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals  Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 41 657 586 till 208 287 933 i Bolaget per den 20 april 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 28 februari 2020 avslutade företrädesemissionen. Samtliga aktier i Bolaget är […]

Communique from Extraordinary general meeting in Akobo Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo” eller ”Bolaget”) har den 15 april 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut från den 20 mars 2020 att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 72 261,941708 SEK […]

Invitation to Extraordinary General Meeting

Update on share issue and prospecting

Akobo Minerals AB extends the subscription period in the rights issue

Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med ytterligare en vecka till och med den 28:a februari 2020. Summary in EnglishAkobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one more week, the share issue will now close on Friday 28th February 2020.  Styrelsen för Akobo […]

Extension of share issue

Extension of the subscription period in the rights issue

Akobo Minerals AB förlänger teckningstiden för nyemissionen Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med anledning av de spektakulära resultaten från bolagets pågående borrprogram vid guldfyndigheten Segele i Etiopien. Teckningstiden förlängs en vecka till och med den 21:a februari 2020. Summary in EnglishAkobo Minerals AB (publ) has decided to […]

Share issue in Akobo Minerals AB

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission om 8,3 miljoner SEK före emissionskostnader.  (Eng summary) Akobo Minerals AB share issue to raise 8,3 million SEK pre cost, the offer is open from 27 January to 14 February 2020. The funds raised will primarily be used to fund the company’s exploration work in Ethiopia. Core drilling on […]

Share issue process started

Issue of convertible loan

Akobo Minerals issues convertible instruments

Akobo Minerals AB (publ) har genomfört ett konvertibelt lån som tillför bolaget ca 2,8 miljoner SEK före omkostnader. Pengarna kommer att användas för att ytterligare avancera guldprojekten i Akobo.  För ytterligare detaljer se vårt pressmeddelande här. 

Minutes from Annual General Meeting

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag så när som på punkt 11 där styrelsen hade beslutat att återkalla förslaget. Protokollet från årsstämman 2019 i Akobo Minerals AB (publ) kan laddas ner här.

Information to Norwegian shareholders – tax returns 2018

Baserat på Skatteetatens regler för ’Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper’ är formuesverdi 0,1026 SEK/0,0994 NOK per aktie 31 dec 2018.

Annual report and auditors’ report for 2018

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018.  Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.

Notice of Annual General Meeting

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2019 kl 11.00 (tidigare angivet datum 10 juni har således ändrats) i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg. Rätt till deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden […]