Resolutions passed at EGM 12-10-2020

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 12 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 100 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  • Stämman beslutade att emittera högst 9 420 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) berättigande till teckning av högst 9 420 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca 35 004,72 kronor med anledning av utnyttjande av de utgivna Teckningsoptionerna.   Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2020-11-01 – 2023-10-31.
  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning.
  • Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans Olav Torsen, Jørn Christiansen och Tore Hallberg. Svein Egil Johansen avgick som styrelseledamot i samband med stämman.
  • I syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt nedan beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med högst ca 222,9593119 kronor genom nyemission av högst 60 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pir Invest AS (”Garanten”) vilken är garant i sammanläggningen av aktier. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, dvs 0,003716 kronor per aktie då emissionen är av administrativ karaktär.
  • Stämman fattade beslut om sammanläggning av bolagets aktier (1:10) varvid 10 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.akobominerals.com. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.