Resolution regarding directed share issue to Arctic Drilling AS

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS

Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2020-09-30, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att öka Bolagets aktiekapital med högst 4 374,62384 SEK genom nyemission av högst 1 177 240 aktier. Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Arctic Drilling AS (”Arctic Drilling”). Styrelsen har samma dag beslutat att, i enlighet med aktiebolagslagen 13 kap 41§, i efterhand tillåta att betalning för samtliga 1 177 240 aktier ska ske genom kvittning av Arctic Drilling AS fordran mot Bolaget om sammanlagt 529,758 SEK med anledning av utfört borrprogram i Segele i Etiopien.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com