Annual General Meeting in Akobo Minerals

Årsstämma i Akobo Minerals

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 19 649 187 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
  • Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans Olav Torsen, Jørn Christiansen, Svein Egil Johansen och Tore Hallberg. Till styrelsesuppleant omvaldes My Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Hans Olav Torsen till styrelsens ordförande. Något arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska ej utgå. Vidare omvaldes Johan Erickson till Bolagets revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 46 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Årsredovisning för år 2019 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.akobominerals.com.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com