Notice to attend the annual general meeting

The shareholders of Akobo Minerals AB (publ), are hereby summoned to the Annual General Meeting on 18 June 2021 at 10.00 in the Company’s premises at Södra Allégatan 13, 413 01 Gothenburg.


Information due to the coronavirus
As a precautionary measure to reduce the risk of spreading the coronavirus, the board has decided that no food or beverages will be served. Only a few people from the board and management will be present at the general meeting with the aim that the general meeting will be short and effective in reducing the risk of the spread of infection. For shareholders who feel worried about the spread of infection or belong to one of the risk groups, we would like to remind you of the opportunity to participate via a representative instead of attending in person. The Board also asks shareholders who suspect infection, have experienced symptoms of illness during the past two weeks not to attend in person but to participate via a representative. This also applies to anyone who has been in close contact with someone who is infected with the coronavirus.


Kallelse till Årsstämma
Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 (”Bolaget” eller Akobo”) kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2021 kl 10.00 i Bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att ingen förtäring kommer att serveras. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att vara närvarande på bolagsstämman med målsättningen att bolagsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Styrelsen ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.


Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2021, och

– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 juni 2021. Anmälan ska ske via e-post till info@akobominerals.com eller via post till Bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.akobominerals.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 14 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 8 juni 2021 kl 12.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail vote@dnb.no. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid bolagsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.


Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om emission av teckningsoptioner (nr 1)
 11. Beslut om emission av teckningsoptioner (nr 2)
 12. Beslut om emission av teckningsoptioner (nr 3)
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (nr 1)
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (nr 2)
 15. Stämmans avslutande

Punkt 8

Pir Invest Holding AS och Jorn Christiansen (”Aktieägarna”) som representerar cirka 20 procent av aktierna och rösterna i Bolaget avser att presentera det fullständiga förslaget enligt denna punkt, vad gäller arvode till styrelsen, senast i samband med årsstämman. Vidare har Aktieägarna meddelat styrelsen följande förslag till beslut: revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9
Aktieägarna avser att presentera det fullständiga förslaget enligt denna punkt, vad gäller val av styrelse, senast i samband med årsstämman. Vidare har Aktieägarna meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Johan Erickson omväljs till Bolagets revisor.

Punkt 10

Aktieägarna, föreslår att stämman fattar beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare genom en riktad emission av teckningsoptioner. Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 1 525 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 1 525 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca 56 669 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,037160 kr/aktie) med anledning av utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets vd, Jörgen Evjen.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personer i koncernen samt att öka motivationen hos sådana personer. Mot bakgrund av teckningsoptionernas villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen har fastställts utifrån överenskommelse med den teckningsberättigade i december 2020 vilket då motsvarande den teckningskurs som aktier emitterades till i Bolaget under hösten 2020. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket fram till och med 2024-08-31.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 11

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare genom en riktad emission av teckningsoptioner. Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 200 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 200 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca 7 432 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,037160 kr/aktie) med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Matthew Jackson, COO i Bolagets dotterbolag Abyssinia Resources Development AS.
En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att den teckningsberättigade har ingått avtal avseende teckningsoptionerna innehållande bestämmelser om inlösenrätt m.m. med Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personer i koncernen samt att öka motivationen hos sådana personer. Mot bakgrund av teckningsoptionernas villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen har fastställts utifrån överenskommelse med den teckningsberättigade i december 2020 vilket då motsvarande den teckningskurs som aktier emitterades till i Bolaget under hösten 2020. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket fram till och med 2024-08-31.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 12

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare genom en riktad emission av teckningsoptioner. Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 75 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 75 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca 2 787 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,037160 kr/aktie) med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Tesfaye Medhane, vd i Bolagets dotterbolag Etno Mining Ltd.
En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att den teckningsberättigade har ingått avtal avseende teckningsoptionerna innehållande bestämmelser om inlösenrätt m.m. med Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personer i koncernen samt att öka motivationen hos sådana personer. Mot bakgrund av teckningsoptionernas villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket fram till och med 2024-08-31.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 15 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 44 procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission enligt ovan inför notering av Bolagets aktie på Euronext Growth Oslo, annan handelsplattsform eller reglerad marknad.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller
genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.


Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 34 487 940. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos Bolagets kontor och hemsida senast tre (3) veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut under punkten 8-14 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Göteborg i maj 2021

Styrelsen i Akobo Minerals AB (publ)