Invitation to general meeting for shareholders

Resolution regarding directed share issue

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen beslutade 2020-05-13, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, om att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 9 855,9468 SEK genom nyemission av högst 2 652 300 aktier. Teckningskursen är 0,20 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Arctic Drilling […]

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!