Resolution regarding directed share issue

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS

Styrelsen beslutade 2020-05-13, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, om att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 9 855,9468 SEK genom nyemission av högst 2 652 300 aktier. Teckningskursen är 0,20 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Arctic Drilling AS. Styrelsen har samma dag beslutat att, i enlighet med aktiebolagslagen 13 kap 41§, i efterhand tillåta att betalning för samtliga 2 652 300 aktier ska ske genom kvittning av Arctic Drilling AS fordran mot bolaget om sammanlagt 530 460 SEK med anledning av utfört borrprogram i Segele i Etiopien.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com