Resolutions passed at EGM 12-10-2020

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 12 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 100 000 000 aktier, […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 177 240 till 258 199 397 i Bolaget per den 6 oktober 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 30 september 2020 av styrelsens […]

Resolution regarding directed share issue to Arctic Drilling AS

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2020-09-30, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att öka Bolagets aktiekapital med högst 4 374,62384 SEK genom nyemission av högst 1 177 240 aktier. Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse […]

Invitation to Extraordinary General Meeting

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 356 093 till 257 022 157 i Bolaget per den 8 september 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 2 september 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen […]

Resolution regarding directed share issue to Arctic Drilling AS

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”)  beslutade 2020-09-02, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att öka Bolagets aktiekapital med högst 5 039,241588 SEK genom nyemission av högst 1 356 093 aktier. Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse […]

Annual General Meeting in Akobo Minerals

Årsstämma i Akobo Minerals Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 19 649 187 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of conversion of convertible instruments to shares

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2019-09-12, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, att uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt högst 3 080 000 SEK genom emission av högst 28 000 000 konvertibler. 2019-11-13 registrerades hos Bolagsverket att konvertibler tecknats, tilldelats och betalts […]

Annual accounts 2019

Invitation to general meeting for shareholders

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!