Communique from Extraordinary general meeting in Akobo Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo” eller ”Bolaget”) har den 15 april 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut från den 20 mars 2020 att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 72 261,941708 SEK genom nyemission av högst 19 446 163 aktier. Teckningskursen är 0,20 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerade som är färre än 150 fysiska eller juridiska personer och som inte är kvalificerade investerare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 25 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).

Övrigt 

Samtliga beslut fattades enhälligt. På stämman representerades 6 326 520 aktier. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.akobominerlas.se. 

Styrelsen

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com