Notice of Annual General Meeting

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2019 kl 11.00 (tidigare angivet datum 10 juni har således ändrats) i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg. Rätt till deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden […]