News – ard-gold

News, reports and calendar:

News

The Latest from Akobo Minerals

news

Protokoll från Årsstämma

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag så när som på punkt 11 där styrelsen hade beslutat att återkalla förslaget. Protokollet från årsstämman 2019 i Akobo Minerals AB (publ) kan laddas ner här.

 

news

Information till Norska aktieägare - Selvangivelse 2018

Baserat på Skatteetatens regler för ’Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper’ är formuesverdi 0,1026 SEK/0,0994 NOK per aktie 31 dec 2018. 

 

news

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.

news

Kallelse till Årsstämma

Akobo Minerals AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

 

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2019 kl 11.00 (tidigare angivet datum 10 juni har således ändrats) i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

 

Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2019. Eftersom avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019,

dels senast kl. 16.00 den 20 juni 2019 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman.


Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@akobominerals.com. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.  Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.akobominerals.com. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om utgivande av teckningsoptioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

 

Relaterade dokument kan hämtas här:

Kallelse

Fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär

More news