all_news – ard-gold

News, reports and calendar:

News

The Latest from Akobo Minerals

news

Akobo Minerals AB förlänger teckningstiden i nyemissionen till och med den 28:a februari 2020.

Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med ytterligare en vecka till och med den 28:a februari 2020.

Summary in English
Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one more week, the share issue will now close on Friday 28th February 2020.

 
Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) beslutade idag, fredag den 21 februari 2020, att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission med ytterligare en vecka. Nytt sista datum för teckning är 28 februari 2020. Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är att gi flere investerare som har visat sin interesse möjlighet till att teckna seg i emissionen.

Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.

 
För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
johan@akobominerals.com

news

Förlängning av emissionstid

Akobo Minerals AB förlänger teckningstiden för nyemissionen

Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med anledning av de spektakulära resultaten från bolagets pågående borrprogram vid guldfyndigheten Segele i Etiopien. Teckningstiden förlängs en vecka till och med den 21:a februari 2020.

Summary in English
Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one week, the share issue will now close on Friday 21st February 2020. The reason for the extension is the spectacular gold intersections from the ongoing drill program at the Segele gold deposit in Ethiopia.

Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) beslutade idag, torsdag den 13 februari 2020, att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission med en vecka. Nytt sista datum för teckning är 21 februari 2020. Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är de spektakulära resultaten från de pågående borrningarna på bolagets guldfyndighet Segele i Etiopien.
Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.
I borrhål nummer tre har bolagets geologer identifierat ytterligare en mycket rikt mineraliserad zon cirka 20 meter längre ner i borrhålet.
Synligt guld är ovanligt i de flesta guldfyndigheter och det är glädjande att vi påträffar guld så tidigt i borrprogrammet i Segele. Tyvärr är det omöjligt att förutsäga halterna utifrån förekomsten av synligt guld, det är till och med så att grovkornigt (synligt) guld är svårt att analysera på ett systematiskt sätt, men vanligen så är de analyserade guldhalterna höga när det finns synligt guld.

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
johan@akobominerals.com

news

Stunning gold intersections at Segele

Stunning gold intersections at Segele


Abundant coarse grained gold in drill core from hole 3 at Segele

The ongoing drill program at the Segele gold deposit has intersected spectacular gold mineralisation in the third drill hole of the current campaign. The first intersection is at 44m hole depth and over a metre-wide interval several lenses/veins with coarse grained gold has been observed. A second zone was noted further down in the hole that gives us indications that the high grade mineralised system is not just confined to one small zone but might actually be spread over several parallel zones.

news

Prisrekord för guld

28 januari 2020

Guldpriset når nya rekordnivåer

Guldpriset i svenska kronor nådde nya rekordnivåer under måndagen med en toppnotering om 492,87 kr/g. Detta är en del av guldets långtgående trend uppåt, en trend som under de senaste åren har förstärkts av höga dollarkurser.

För Akobo Minerals AB är denna långsiktiga trend en viktig del av vår grund till våra investeringar i guldprospektering och framtida guldproduktion.

news

Nyemission i Akobo Minerals AB

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission om 8,3 miljoner SEK före emissionskostnader.  
(Eng summary) Akobo Minerals AB share issue to raise 8,3 million SEK pre cost, the offer is open from 27 January to 14 February 2020.
The funds raised will primarily be used to fund the company’s exploration work in Ethiopia. Core drilling on key targets are underway and the goal is to drill at least 3000m during the first quarter 2020.

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission mellan 27 januari och 14 februari 2020.
Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets prospektering i Akobo-området i Etiopien. Huvudsakligen kommer emissionslikviden att användas till fortsatt kärnborrning och annat prospekteringsarbete i Akobo-området.  Ett första kärnborrningsprogram pågår och planen är att borra 3000m kärnborrning i området med under första kvartalet i år. Bolaget bedömer att sannolikheten är hög att hitta djupare förlängningar av de redan kända guldmineraliseringarna i området.

Mer information finns på vår hemsida i form av informationsbroschyr, informationsmemorandum, tekniska rapporter mm under https://akobominerals.com/reports/

news

Akobo Minerals undertecknar kontrakt om borrning

Akobo Minerals AB har tecknat kontrakt om 3000-5000m kärnborrning på guldfyndigheterna Segele och Joru i Akobo-området. Vi bedömmer att borrningarna kommer att inledas i slutet av December 2019 och vi emotser de första analysresultaten i februari eller mars 2020. 

Läs pressmeddelandet här.

 

news

Akobo Minerals genomför konvertibelt lån

Göteborg 13 november 2019

Akobo Minerals AB (publ) har genomfört ett konvertibelt lån som tillför bolaget ca 2,8 miljoner SEK före omkostnader. Pengarna kommer att användas för att ytterligare avancera guldprojekten i Akobo. 

För ytterligare detaljer se vårt pressmeddelande här

news

Protokoll från Årsstämma

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag så när som på punkt 11 där styrelsen hade beslutat att återkalla förslaget. Protokollet från årsstämman 2019 i Akobo Minerals AB (publ) kan laddas ner här.

 

news

Information till Norska aktieägare - Selvangivelse 2018

Baserat på Skatteetatens regler för ’Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper’ är formuesverdi 0,1026 SEK/0,0994 NOK per aktie 31 dec 2018. 

 

news

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.

news

Kallelse till Årsstämma

Akobo Minerals AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

 

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2019 kl 11.00 (tidigare angivet datum 10 juni har således ändrats) i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

 

Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2019. Eftersom avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019,

dels senast kl. 16.00 den 20 juni 2019 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman.


Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@akobominerals.com. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.  Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.akobominerals.com. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om utgivande av teckningsoptioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

 

Relaterade dokument kan hämtas här:

Kallelse

Fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär

news

Competent persons report for the Akobo Gold projects

10 mars 2019

Akobo Minerals har idag offentliggjort en oberoende studie(Competent Persons Report - CPR) av guldprojekten i Akobo. Studien är sammanställd och granskad av Dr Matt Jackson BSc Ph.D FAusIMM(CP) som är registrerad Competent Person hos FAusIMM i Australien, Dr Jackson är anställd av den oberoende konsultfirman BluestoneGEO. 

Rapporten hittas här

Akobo Minerals have today published a Competent Persons Report (CPR) for the Akobo Gold Projects. The CPR has been compiled by Dr Matt Jackson BSc Ph.D FAusIMM(CP) who is a Competent Person registered with FAusIMM in Australia. Dr Jackson is employed by the independent consultancy group BluestoneGEO. 

The report can be found here

news

Analysresultat från Joru - Assay results from Joru

 

30 Juni 2018

Akobo Mineral har glädjen att tillkännage analysresultat från vårens provdiken i Joru. Se länkad pressrelease

Akobo Minerals have the pleasure to anounce assay results from trenching at the Joru gold prospect. Please refer to our press release (in Swedish)